بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

PMBOK
بهره وری منابع انسانی
پروژه،
ساخت و ساز شهری
عدد فازی
استاندارد
مهندسی و مدیریت ساخت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
مدیریت پروژه

رفتن به سایت اصلی

 
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه
حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل
اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو
روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در
P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام
ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به
ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1 و 3 قرار
ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام
بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری
منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای
مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-6-1 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 7
-7-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
-8-1 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
-10-1 تعریف واژهها …………………………………………………………………………………………………………….. 8
-1-10-1 بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 8
-2-10-1 پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 8
-3-10-1 مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
-4-10-1 منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
-5-10-1 مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
10 ………………………………………………… PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
11………………………………………………………………………………… PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه
-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
-9-10-1 ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
-11-1 مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 13
-12-1 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
-2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
-2-2 تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
-3-2 انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
-1-3-2 بهره وری جزئی ……………………………………………………………………………………………….. 22
-2-3-2 بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
-4-2 بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
27 ………………………………………… PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه
28 ……………………………………………………………… DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها
-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
-1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ………………………………………………………………………………………… 35
-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
-4-3 دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد
-1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
-2-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
-2-2-4 استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
-3-4 روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
-4-4 اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
-8-4 پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
-2-9-4 روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی ………………………………………………………………………………………. 50
-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی ………………………………………………………………………. 51
-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
-11-4 توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
-12-4 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
-1-13-4 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل
-1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
-2-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
-3-5 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 76
-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 77
-5-5 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 77
-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………….. 77
77………………………………………………………………………… P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول
81……………………………………………………… P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل
-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 84
جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل
-1-6 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 87
-2-6 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
-3-6 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 87
-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 88
-5-6 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 88
-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ……………………………………………………………………….. 88
-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ……………………………………………………………………….. 88
90……………………………………………………………………………………. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل
91…………………………………………………………………………………. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس
-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………… 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
-1-7 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
-2-7 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………… 99
-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ………………… 101
-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………… 101
-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 103
-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 104
-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ……………………………………………………………………………. 105
-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ……………………………………………………. 108
-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها …………………………………………………………………….. 109
-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………….. 109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 112
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 113
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 

 • طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

  طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک شبکه های ارتباطی طرح تفصیلی شهر یزد مطالعات حمل و نقل و ترافیک طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل…

 • پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه

  پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه کلمات کلیدی : پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه قابل استفاده برای سطح ارشد و…

 • ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی

  ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی اثرات رنگ بر حافظه بچه های دبستانی تاثیر رنگ بر حافظه كودكان اثرات رنگ بر حافظه ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی دانلود پایان نامه روانشناسی دانلود پایان نامه رشته…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری)

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری) پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 با موضوع ترکیبهای تجاری پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 19 با موضوع ترکیبهای تجاری استاندارد حسابداری شماره 19 پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره نوزده پاورپوینت استاندارد ترکیبهای تجاری تحقیق…

 • پروپوزال پایان نامه استرس شغلی معلمان

  پروپوزال پایان نامه استرس شغلی معلمان کلمات کلیدی : پروپوزال استرس شغلی پروپوزال استرس شغلی معلمان پروپوزال تاثیر استرس شغلی معلمان پروپوزال در مورد استرس شغلی معلمان پروپوزال بررسی میزان استرس شغلی معلمان رفتن به سایت اصلی هدف پژوهش حاضر…

 • مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی

  مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی حل مسایل زمانبندی مسئله فروشنده دوره گرد مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی دانلود مقالات کارشناسی ارشدکامپیوتر دانلود مقالات کارشناسی ارشد نرم افزار…

 • پاورپوینت کارآفرینی در ایران

  پاورپوینت کارآفرینی در ایران پاورپوینت کارآفرینی در ایران تحقیق کارآفرینی در ایران مقاله کارآفرینی در ایران تقسیم‌بندی‌های کارآفرینی آموزش در کارآفرینی کارآفرینی یا شغل آفرینی ویژگی‌ها و شرایط جامعه با مدل‌ها و الگوهای کارآفرینی نهادینه سازی و فرهنگ سازی در…

 • پرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های مالی

  پرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های مالی پرسشنامه نسبت های مالی پرسشنامه اهمیت نسبت های مالی دانلود پرسشنامه نسبت های مالی پرسشنامه نسبت های مالی بانک پرسشنامه نسبت های مالی در بانک رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه…

 • مقاله رشته مدیریت با عنوان بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار

  مقاله رشته مدیریت با عنوان بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار بازاریابی رقابت پایدار بازاریابی سبز دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار خرید مقالات رشته مدیریت سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا…

 • امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداری

  امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداری بودجه ریزی عملیاتی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه پیاده سازی بودجه ریزی…

 • ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

  ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان کلمات کلیدی : پایان نامه سرمایه فکری پایان نامه عملکرد کارکنان روشهای ارزشیابی عملکرد عناصر سرمایه های فکری روش های اندازه گیری سرمایه فکری رابطه سرمایه فکری با عملکرد کارکنان تاثیر سرمایه فکری…

 • اثرات و پیامدهای عدالت سازمانی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توجه کارکنان به عدالت

  اثرات و پیامدهای عدالت سازمانی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توجه کارکنان به عدالت عدالت سازمانی عدالت سازمانی پایان نامه عدالت سازمانی ادراک شده تاریخچه عدالت سازمانی عدالت سازمانی در ورزش ضرورت عدالت سازمانی تحقیق درباره ی…

 • بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اعتماد اجتماعی مشارکت سیاسی انجمن های داوطلبانه شبکه های اجتماعی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت 64 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت 64 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه امنیت مبانی نظری امنیت پیشینه تحقیق امنیت پیشینه داخلی امنیت پیشینه خارجی امنیت پیشینه پژوهش امنیت پیشینه نظری امنیت ادبیات نظری امنیت چارچوب نظری امنیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه پژوهش مدل راهبردی کیفیت خدمات دانلود مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات ادبیات نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات…

 • طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما

  طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما كنترل دما دانلود پروژه طراحی مدار كنترل دما دانلود پروژه ساخت مداری جهت كنترل دما طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما دانلود پروژه مهندسی الکترونیک دانلود پروژه الکترونیک رفتن به سایت اصلی…

 • تئوریها و زیرساختارهای مدیریت دانش و فرایندهای لازم برای استقرار آن در سازمان

  تئوریها و زیرساختارهای مدیریت دانش و فرایندهای لازم برای استقرار آن در سازمان استقرار مدیریت دانش روش اجرایی مدیریت دانش امکان سنجی استقرار مدیریت دانش هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت دانش پایان…

 • تعهد سازمانی ؛ پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و نگرشهایی در جهت نیل به تغییر سازمانی

  تعهد سازمانی ؛ پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و نگرشهایی در جهت نیل به تغییر سازمانی تغییر سازمانی تعهد سازمانی اخلاق کار اسلامی دانلود مقاله تعهد سازمانی ؛ پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و نگرشهایی در جهت نیل…

 • پاورپوینت ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنان

  پاورپوینت ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنان پاورپوینت ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنان توانمند سازي توانمندسازی کارکنان هدف از توانمندسازی مسیر توانمندسازی کارکنان مراحل فرایند توانمندسازی کارکنان ارزيابي رويكردهاي سنتي ارزيابي منافع ارزيابي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

  تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی ایران و آذربایجان دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانلود پایان…

 • پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

  پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها مسئولیت در فقه مسئولیت مدنی و کیفری مسئولیت ها در قانون اساسی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان…

 • بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

  بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن شرکت در جرم معاونت در جرم دانلود پایان نامه شرکت در جرم پیشینه شرکت در جرم در ایران تحولات مفهوم شرکت در جرم دانلود پایان نامه رشته…

 • پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی

  پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی پیش…

 • ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی

  ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی تزئینات دوره قاجار تزئینات معماری دوره قاجار معماری قاجار خانه های دوره قاجار معماری دوره پهلوی زیبایی شناسی معماری بناهای ایران زیبایی شناسی معماری بناهای دوره قاجار ویژگی معماری خانه های دوره پهلوی…

 • بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

  بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان توانمندسازی منابع انسانی ابعاد توانمندسازی منابع انسانی مدلهای توانمندسازی منابع انسانی پایان نامه توانمندسازی منابع انسانی ‏عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی‎ ‏ نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان‎ پیاده…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش بازاریابی مبانی نظری هوش بازاریابی پیشینه تحقیق هوش بازاریابی پیشینه داخلی هوش بازاریابی پیشینه خارجی هوش بازاریابی پیشینه پژوهش هوش بازاریابی پیشینه نظری هوش بازاریابی ادبیات…

 • موقعیت یابی کاربرسیار با استفاده از RSS در محیطهای ناسازگار

  موقعیت یابی کاربرسیار با استفاده از RSS در محیطهای ناسازگار مخابرات مشارکتی موقعیت یابی موبایل توان سیگنال دریافتی سیستمهای مخابرات سیار سلولی موقعیت یابی موبایل با استفاده از RSS موقعیت یابی کاربرسیار با استفاده از توان سیگنال دریافتی افزایش کارکرد…

 • سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

  سهم الشرکه در شرکت های تعاونی انتقال قهری سهم الشركه ماهیت حقوقی سهم الشركه انتقال قراردادی سهم الشركه انتقال اختیاری سهم الشركه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پایان نامه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پایان نامه انتقال سهم…

 • بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها

  بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در قانون جدید عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال…

 • تاثیر تغییر اجباری حسابداری بر اندازه گیری

  تاثیر تغییر اجباری حسابداری بر اندازه گیری حاكمیت شركت سرقفلی انتقالی تغییرات اجباری حسابداری حسابداری برای سرقفلی كاهش یا نقصان در سرقفلی تغییرات اجباری حسابداری و تشخیص سهم متعارفی آن مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری رفتن به سایت…